Vi på Solarspect Sverige AB är djupt engagerade i att främja hållbar utveckling och minimera vår påverkan på miljön. Genom våra tjänster inom solenergi, projektering, installation av solcellsanläggningar, laddboxar och utbildning inom förnybar energi strävar vi efter att vara en positiv kraft för en grönare och mer hållbar framtid. Vår hållbarhets-/miljöpolicy är grundad på följande principer:

  1. Förnybar energi och klimatneutralitet: Vi främjar användningen av förnybar energi genom våra solenergitjänster och solcellsanläggningar. Vi strävar efter att göra vårt eget företag så klimatneutralt som möjligt genom att minska vår energiförbrukning, främja återvinning och kompenserar för utsläpp via bland annat organisationen OneTreePlanted.
  2. Energieffektivitet: Vi arbetar aktivt för att förbättra energieffektiviteten i våra projekt och verksamhet. Genom att använda innovativa teknologier och metoder strävar vi efter att maximera energiproduktionen från våra solcellsanläggningar och minimera energiförluster.
  3. Hållbart materialval: Vi prioriterar hållbara material och produkter i våra installationer och projekt. Vi strävar efter att använda material av hög kvalitet och välja leverantörer samt kunder som delar vårt åtagande för hållbarhet.
  4. Utsläppsminskning och avfallshantering: Vi arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser och förbrukning av fosila bränslen genom att optimera våra arbetsmetoder och transport. Vi strävar efter att minimera avfall genom återvinning och återanvändning, samt att säkerställa en ansvarsfull avfallshantering.
  5. Utbildning och medvetenhet: Vi tror att utbildning och medvetenhet är nyckeln till förändring. Vi kommer att kontinuerligt utbilda hos våra lärosäten samt våra medarbetare om hållbarhetsprinciper och uppmuntra dem att ta aktivt ansvar för att minska vår miljöpåverkan.
  6. Hållbara partnerskap: Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer och samarbetspartners som delar vårt engagemang för hållbarhet. Tillsammans kan vi uppnå större resultat och påverka positiv förändring i branschen.
  7. Ständig förbättring: Vi åtar oss att kontinuerligt övervaka och utvärdera vår prestation och framsteg inom hållbarhet och miljö. Genom att sätta upp mätbara mål kommer vi att sträva efter att ständigt förbättra våra resultat.

Denna hållbarhets-/miljöpolicy är vägledande för vår verksamhet och kommer att kommuniceras till alla medarbetare, kunder och intressenter. Vi förbinder oss till att leva upp till dessa principer och att aktivt bidra till en mer hållbar framtid för vårt företag, våra kunder och för samhället som helhet.

X