• ISO 14001 och 9001 Denna uppförandekod kompletterar andra dokument som vi arbetar
   med i vår vardag. I slutet av denna uppförandekod finns några av dessa listade.

     

   • Värderingar Våra värderingar – öppna, drivna och tillsammans – vägleder oss i vardagen.
    Tillsammans med vår uppförandekod som sammanfattar våra övergripande riktlinjer för ett ansvarsfullt
    agerande, är de ett ramverk för hur vi ska uppträda i vår dagliga verksamhet. Omfattning
    Vår uppförandekod gäller för samtliga anställda på Solarspect Sverige AB och alla våra
    leverantörer och affärspartners. Vår uppförandekod används i samband med utvärdering av
    affärspartners och leverantörer.

      

     • Efterlevnad av lagar
      Uppförandekoden ersätter inte lagstiftning Solarspect Sverige AB ska alltid uppfylla del
      legala krav och regelverk som finns i de länder där vi verkar. Samma krav ställer vi på våra
      leverantörer och affärspartners. Om uppförandekoden och lagstiftning skulle stå i konflikt
      med varandra är det lagstiftning som har företräde. Om uppförande koden sätter en högre
      standard än befintlig lagstigning gäller däremot uppförandekoden. Ansvarsfördelning
      Solarspect Sverige ABs vd har det övergripande ansvaret för implementeringen och
      efterlevnad av Solarspect Sverige AB uppförandekod. Ev avdelningscheferna ansvarar för
      implementeringen och efterlevnad på respektive avdelning. Det är respektive medarbetares
      och leverantörs ansvar att säkra att denne förstår och följer innehållet i uppförandekoden
      och de tillhörande dokumenten. Ansvarig chef ansvarar dessutom
      öppna för att i samband med årliga leverantörs- och medarbetardialoger säkra att
      leverantörer och medarbetare är uppdaterad på gällande policyer. Vi följer kontinuerligt
      upp att verksamheten efterlever våra åtaganden i uppförandekoden. Uppförandekoden är
      även en del av introduktionen som nyanställd. 
     
     

     • Rapportering om missförhållanden
      Om du eller dina medarbetare anser att Solarspect Sverige AB inte agerar i enlighet med sin
      uppförandekod eller att Solarspect Sverige ABs affärspartners inte uppfyller villkoren i
      uppförandekoden uppmuntrar vi dig att rapportera detta internt till chef eller ledning.
      Du kan också använda extern visselblåsartjänst
      anonymt på extern applikation: https://solarspect.trusty.report/
     

     • Uppföljning av leverantörer
      Genom godkännande av Solarspect Sverige ABs uppförandekod lovar leverantören att följa
      denna och ger Solarspect Sverige ABs och Solarspect Sverige AB kunder rätt att genom olika
      typer av inspektioner, eller på annat sätt, kontrollera att uppförandekoden efterlevs.
      Leverantör som undertecknar avtal med Solarspect Sverige AB ska ansvara för att
      implementera och följa upp att Solarspect Sverige AB uppförandekod efterlevs i tillämpliga
      delar.
     

     • Affärsetik
      Solarspect Sverige AB agerande ska i alla lägen, oavsett land eller marknad, kännetecknas av
      ansvar och respekt för kunder, leverantörer, affärspartners och de lokala samhällen där vi är
      verksamma. Etiskt uppträdande och god affärssed är av en avgörande betydelse för vår
      utveckling och lönsamhet. Vi ska övertyga våra affärspartners endast med kommersiella
      argument. Målet är att utveckla långsiktiga stabila affärsförhållanden där Solarspect Sverige
      AB betraktas som en ansvarfull och professionell partner.
     

     • Rättvis konkurrens
      Vi ingår aldrig avtal eller överenskommelser – varken uttryckligt, underförstått, muntligt
      eller skriftligt – som rör frågor om prissättning, rabatter, kampanjer, anbud,
      försäljningsvillkor eller försäljningsområde med en konkurrent. Vi utbyter inte känslig
      marknadsinformation med våra konkurrenter, varken direkt eller genom
      branschorganisationer, leverantörer eller kunder.
     

     • Mutor
      Mutor, bestickning och varje annan form av korrupt agerande är strängt förbjudet. Varken
      Solarspect Sverige AB som företag eller någon som agerar för Solarspect Sverige AB räkning
      får bevilja, erbjuda eller främja betalningar, gåvor eller andra förmåner som kan påverka
      eller uppfattas påverka objektiviteten av ett affärsbeslut eller ett myndighetsbeslut. På
      motsvarande sätt får varken Solarspect Sverige AB som företag eller någon som agerar för
      Solarspect Sverige AB räkning acceptera, motta eller begära gåvor eller andra förmåner.
     

     • Intressekonflikter
      Intressekonflikter mellan Solarspect Sverige AB och dess affärspartners ska undvikas.
      Exempel på intressekonflikter är personliga ekonomiska intressen, inköp från
      familjemedlemmar eller nära vänner. Vid utnyttjande av personalrabatt hanterar alltid en
      neutral kollega villkoren i affären. Vi sätter alltid Solarspect Sverige AB intressen framför de
      personliga.
     

     • Mänskliga rättigheter och arbetsförhållande
      Det bedrivs ett aktivt arbete för att medarbetarna behandlas rättvist, jämställt och med
      respekt. Vi försäkrar oss även att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
      Barnarbete Varje barn skall skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjad och från att utföra
      arbete som kan vara skadligt för barnets fysiska eller psykiska hälsa eller negativt påverka
      barnets möjlighet till utbildning. Ett barn är i det här sammanhanget en person som är yngre
      än 15 år. Om relevant nationella lagstiftning föreskriver en högre ålder, är det den åldern
      som gäller Solarspect Sverige AB accepterar inte barnarbete och förväntar sig detsamma av
      sina affärspartners. Solarspect Sverige AB samarbetspartners förväntas samarbeta för att nå
      en tillfredsställande lösning som förbättrar situationen för det individuella barnet.
     

     • Tvångsarbete
      Ingen form av tvångsarbete får förekomma eller arbete kopplat till någon form av
      bestraffning.
     

     • Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar
      Anställdas rättighet att välja att organisera sig i fackföreningar och förhandla kollektivt eller
      individuellt i enlighet med lokala lagar respekteras. Ingen medarbetare ska riskera
      trakasserier eller repressalier för att utöva dessa rättigheter.
      Anställningskontrakt, anställningsvillkor och ersättning
      Den nationella lagstiftningen ska följas när det gäller anställningskontrakt,
      anställningsvillkor, lön och förmåner.
     

     • Diskriminering, trakasserier och mångfald
      Mångfald och jämställdhet främjas och värdesätts. Avstånd tas ifrån all form av
      diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Grunden för vår människosyn är
      respekt för varje människas unika och lika värde. Solarspect Sverige AB ska verka för att
      aktiva åtgärder vidtas för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön,
      könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
      sexuell läggning, eller ålder och särskilt motverka diskriminering på dessa grunder.
     

     • Alkohol- och/eller drogmissbruk
      I arbetet för att skapa trygga och säkra arbetsplatser är det nödvändigt att vidta åtgärder för
      att förebygga och förhindra negativa konsekvenser av skadligt bruk. Solarspect Sverige AB
      har nolltolerans mot alkohol och andra droger under arbetstid och tillåter inte personer
      påverkade av alkohol eller droger att vistas på företagets arbetsplatser. Syftet är att
      förebygga ohälsa, olyckor, skadligt bruk och att vid behov möjliggöra stöd och rehabilitering.
     

     • Konsumentintresset
      Solarspect Sverige AB stödjer och uppmuntrar hållbara innovationer för att möta
      efterfrågan från kunder. Solarspect Sverige AB garanterar att företagets produkter och
      tjänster uppfyller lämpliga krav på säkerhet.
     
     • Ansvarsfull utvinning av mineraler
      Vi ska följa tillämpliga lagar och förordningar vad gäller hantering av konfliktmineraler.
      Konfliktmineraler är mineraler från högriskområden och konfliktdrabbade områden,
      vars användning direkt eller indirekt bidrar till att finansiera väpnade grupper som förväntas
      begår allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Varor som levereras till Solarspect Sverige AB
      ska överensstämma med kraven i tillämpliga lagar och förordningar om konflikmineraler.
     
     
     • Hälsa och säkerhet
      Vi arbetar systematiskt för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Risker som kan leda till
      olyckor eller försämrad hälsa ska hanteras omgående.
      Arbetsmiljö Vårt arbetsmiljöarbete baseras på nationell lagstiftning i de länder där vi har
      verksamhet. För Solarspect Sverige AB innebär en säker arbetsmiljö till exempel att kontor
      och arbetsplatser hålls rena och att maskiner som används i produktionen är säkra samt att
      instruktioner om personlig skydds- och arbetsutrustning efterlevs.
     

     • Säkerhet
      Vår prioritetsordning är Säkerhet – Kvalitet – Produktivitet, i den ordningen. All personal
      som berörs har lämplig utbildning för att utföra tilldelade arbetsmoment. Farligt material
      och farlig utrustning ska förvaras, hanteras och transporteras i enlighet med gällande
      lagstiftning. Nödutgångar ska vara tydligt markerade. Utgångar får inte vara blockerade och
      ska vara väl upplysta. Alla arbetstagare ska vara informerade om säkerhetsåtgärder, såsom
      nödutgångar, brandsläckare, första hjälpen utrustning etcetera.
     

      • Miljö och kvalitet Solarspect Sverige AB arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från
       vår verksamhet, med fokus på produkter, transporter, energianvändning och avfall.
       Solarspect Sverige AB tar hänsyn till kvalitén och miljön i hela vår verksamhet. Solarspect
       Sverige AB ska leva upp till lagstadgade miljökrav som gäller i respektive verksamhetsland.
       Solarspect Sverige AB har miljö- och kvalitetssystem och rekommenderar sina
       affärspartners att implementera miljö- och kvalitetsledningssystem. Solarspect Sverige AB
       uppmuntrar utveckling och innovation av miljövänliga produkter och teknologier. Alla
       intressenters förväntningar beaktas i kvalitets- och miljöfrågorna. Detta innebär att dialogen
       med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartner är en källa för förnyelse och
       förbättringar.


      • 2023-04-08 Ledningsgruppen @ Solarspect Sverige AB Org.nr: 559420-4256

    X